Veiligheidsbeleidverklaring

Veiligheidsbeleidsverklaring Expertisecentrum

 

De kern van een VMS is de inventarisatie van de risico’s en het nemen en vastleggen van maatregelen om de risico’s te beheersen. Het identificeren van de risico’s is de basis van het VMS. Deze risico’s moeten beheerst worden door barrières in de zorgprocessen in te bouwen, zodat gevaarlijke gebeurtenissen niet optreden. Mocht dit toch gebeuren, dan zijn er herstelmaatregelen nodig om de consequenties (schade aan de patiënt) te voorkomen of te beperken en daarom stimuleren wij het vergroten van de kennis over veiligheids uitvoering bij onze patiënten, en medewerkers, om zo een omgeving te waarborgen waarbij veiligheid voorop staat en een tweede natuur is. Om dit te bereiken zetten wij alle benodigde middelen in. Hiertoe behoort het introduceren en hanteren van een veiligheidsmanagement systeem. Dit houdt in dat wij ons systematisch en voortdurend verbeteren op het gebied van de veiligheid. Wij hebben hiertoe een veiligheidsmanager aangesteld die het veiligheidsmanagementsysteem implementeert en onderhoudt.

Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsmanagement systeem is het hebben van de juiste cultuur binnen onze organisatie. Wij creëren een cultuur waarbij het leren uit voorvallen centraal staat en het eerlijk erkennen van fouten gezien wordt als een kans om te leren en als mogelijkheid om de veiligheid voor de patiënt en personeel te vergroten. Bij het onderzoeken van voorvallen staat dan ook het identificeren van de oorzaak van het voorval centraal en niet het individu. Zo kunnen wij iets aan de oorzaak doen en zal hetzelfde voorval niet nog eens gebeuren. De schuldvraag is daarom niet aan de orde, behalve als er sprake is van nalatig en roekeloos gedrag. Wij gaan er niet vanuit dat het plaats vindt, maar treden op tegen het moedwillig begaan van overtredingen tegen de wet- en regelgeving en tegen onze eigen regels. Dit ongewenste gedrag kan leiden tot grote gevolgen en tolereren wij niet. Maar daarentegen zouden wij u ook willen vragen geïdentificeerde gevaren te rapporteren. Om te kunnen leren van voorvallen is het nodig dat u uw voorvallen aan ons rapporteert. Dat is in ons gezamenlijk belang. Wij vragen dan ook om uw uitdrukkelijke medewerking! Mochten er voorvallen zijn en maatregelen genomen naar aanleiding van geïdentificeerde gevaren communiceren wij deze uiteraard ook in de structurele overlegstructuren.

Een veilige omgeving creëer je samen! Ik dank u voor uw medewerking,

Bestuur en initiatiefnemers

Expertisecentrum.