Terug

Filosofie

De Dr. Brinkmann Kliniek biedt een gespecialiseerd huidkankercentrum waar patiënten zich kunnen melden voor controle van moedervlekken en zich kunnen laten onderzoeken op huidkanker. De laatste berekeningen wijzen erop dat 1 op de 6 Nederlanders huidkanker zal ontwikkelen met alle fysieke, psychische en sociale gevolgen van dien. Toch is het vroegtijdig ontdekken van huidkanker nog steeds niet vanzelfsprekend. Uitgebreid huidonderzoek is daarom niet alleen wenselijk maar tevens noodzakelijk en kan een grote en belangrijke rol bij het reduceren van ziekte en sterfte ten gevolge van huidkanker betekenen. In veel gevallen zal een jaarlijks onderzoek voldoende zijn om huidkanker te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken. Het onderzoek bestaat uit een algehele lichaamscontrole door een dermatoloog die wordt aangevuld met de VIP-controle ® van de huid. Indien noodzakelijk kan op korte termijn een adequate behandeling plaatsvinden. Doordat zowel het onderzoek als de behandelingen zoveel als mogelijk door dezelfde dermatoloog worden uitgevoerd kan met iedere patiënt een langdurige vertrouwensrelatie worden opgebouwd. Het credo van de Dr. Brinkmann Kliniek is dan ook: een VIP behandeling voor iedereen.

Inleiding

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de blanke mens. Jaarlijks worden in Nederland 25000 nieuwe gevallen van huidkanker geregistreerd en dit getal zal ook gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking, verder toenemen. In veel gevallen zal huidkanker genezend behandeld kunnen worden, maar er zijn ook gevallen dat huidkanker levensbedreigend kan zijn. Huidkanker is een van de weinige kankervormen, die meestal met goed preventief onderzoek voorkomen kan worden. De Dr. Brinkmann Kliniek richt zich o.a. op de individuele primaire, en secundaire preventie van potentiële huidkanker.

Het ontstaan van huidkanker

Een kankercel ontstaat door DNA-schade. Deze zogenaamde DNA bevat de gehele erfelijke informatie. Vaak wordt de schade veroorzaakt door UV-straling. In de meeste gevallen van DNA-schade treden verschillende specifieke lichaamseigen reparatiesystemen in werking, die de beschadigde cellen verwijderen. Zijn deze daarentegen beschadigd of is de DNA-schade in de verschillende huidcellen te groot, dan ontstaat huidkanker of een voorstadium ervan.

Primaire Preventie

Voor het ontwikkelen van huidkanker bestaat er een groot aantal risicofactoren die voor elke patiënt kunnen verschillen. Uiteraard kunnen algemene adviezen worden gegeven, maar de ervaring leert dat er veel behoefte is aan individuele voorlichting.
Regelmatige inspectie van de huid op alle vormen van huidkanker of voorstadia ervan door een dermatoloog wordt als zeer belangrijk ervaren. Voor specifieke huidkankervormen wordt dit onderzoek aangevuld met de VIP-controle ® (Visual Image Picture) van de huid.
Het is belangrijk om het preventief onderzoek van de huid voor elke Nederlander mogelijk te maken om juist het aantal nieuwe huidkanker-gevallen te minimaliseren.

Secundaire Preventie

De ervaring leert dat het voor een patiënt een hele stap is om met een "klein vlekje" aan de huid naar de huisarts te gaan, zeker bij het grote tekort aan huisartsen en dermatologen. Maar het is onmogelijk voor een patiënt om zelf te beoordelen welke moedervlek kwaadaardige tekenen vertoont en welke niet.
Secundaire preventie moet gericht zijn op het vroegtijdig ontdekken van huidkanker. Hierdoor is de operatieve behandeling vaak minder ingrijpend of kunnen zelfs andere, niet- operatieve technieken worden toegepast. Behandelingen zijn dan minder belastend. De prognose verbetert en de levenskwaliteit neemt toe.

VIP-controle ®

Tot een goede moedervlekken controle behoort een goede evaluatie en documentatie van verdachte moedervlekken. Bij de nieuwe VIP-controle ® (Visual Image Picture) van de huid kan door middel van een digitale dermatoscoop een moedervlek tot 50 keer uitvergroot worden zonder verlies van beeldkwaliteit. Dit beeld kan met behulp van een aangesloten computer worden vastgelegd. Aan de hand van uiterlijke kenmerken van een moedervlek kan deze computer ook een berekening op kwaadaardigheid uitvoeren. Tevens biedt dit systeem de mogelijkheid tot het bewaren van de digitale beelden voor vervolgonderzoek. Een verdachte moedervlek kunnen we hierdoor op een later moment opnieuw beoordelen op veranderingen ten opzichte van de uitgangssituatie. Door de VIP-controle ® van de huid kan het onnodig verwijderen van moedervlekken voorkomen worden. De Dr. Brinkmann Kliniek streeft ernaar om deze vooruitstrevende techniek voor iedereen toegankelijk te maken.

Huidkankervormen

Huidkanker wordt voornamelijk in drie verschillende groepen onderverdeeld: het basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Het basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom behoren in de groep van non melanoma skincancer (NMSC). Van alle huidkanker gevallen ontwikkelt 90% een NMSC en 10% een melanoom.

1. Melanoom

Het melanoom is de meest kwaadaardige vorm van huidkanker. Het kan uitzaaien in bloedbaan en lymfeklieren. Een melanoom ontstaat uit pigmentcellen. Pigmentcellen zijn verspreid over de gehele huid of zij komen in groepen voor zoals bij een moedervlek.
Een melanoom kan daarom uit een bestaande moedervlek of op gewone huid nieuw ontstaan. Bij uitzondering ontstaat een melanoom in een orgaan, omdat in elk orgaan geringe aantallen aan pigmentcellen voorkomen. De meeste melanomen zijn donker bruin of zwart van kleur. Melanoom betekent daarom ook zwart gezwel. Maar er komen ook amelanotische (huidkleur, rood of licht bruin van kleur) melanomen voor. De kans op een melanoom neemt toe in gevallen van sterkere asymmetrie, onregelmatige begrenzing, verschillende kleurverdeling en grote van een moedervlek. Een later verschijnsel is vaak jeuk, bloeding en korstvorming. Een melanoom kan zich in alle leeftijdsgroepen, ook bij jongere kinderen, voordoen.

2. Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom of spinocellulaire carcinoom of spinalioom is eveneens een kwaadaardige vorm van huidkanker, die ook kan uitzaaien in lymfeklieren en bloedbaan; wel komt dit minder vaak voor als bij het melanoom. Voorstadia van een plaveiselcelcarcinoom zijn zogenoemde keratosis actinica. Dit zijn meestal kleine ruwachtig aanvoelende verhoornende huidafwijkingen, variërend van huidkleurig, rood tot lichtbruin van kleur. Vroeger kwamen deze voorstadia voornamelijk voor bij mensen op oudere leeftijd. Maar gezien de toename aan UV-belasting op de huid worden deze afwijkingen steeds meer ook op jongere leeftijd gezien. De meeste plaveiselcelcarcinomen en voorstadia ervan komen voor op de hand. Berekeningen gaan ervan uit dat 80% van alle mensen met een lichtere huidkleur vanaf een leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder voorstadia van een plaveiselcelcarcinoom zullen ontwikkelen.

3. Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker, omdat het alleen in zeldzame gevallen uitzaaiingen veroorzaakt in de lymfeklieren en bloedbaan. Een basaalcelcarcinoom ontstaat uit de onderste cellenlaag, de zogenoemde basaalcellen van de opperhuid. Het basaalcelcarcinoom wordt voornamelijk veroorzaakt door het blootstellen aan UV-straling en komt daarom ook het meest voor op het gelaat en de kale hoofdhuid. Kenmerkend voor een basaalcelcarcinoom is vaak de parelmoerachtige rand van de tumor voorzien van kleine bloedvaatjes. De tumor kan een huidkleur hebben of rood tot lichtbruin van kleur zijn. Een later verschijnsel is vaak het niet genezen van een "wondje", bloeden en het aantasten van diepere weefsel- of botstructuren. Een bijzondere vorm van een basaalcelcarcinoom is het romphuidbasalioom. Deze tumor kenmerkt zich door middel van eczeemachtige plekken op de romp. Basaalcelcarcinomen zijn in ca. 10% recidiverend en in meer dan 25% kan bij de zelfde patiënt in de loop van de jaren een tweede of meer basaalcelcarcinomen vastgesteld worden. Bij meer dan 20000 mensen wordt iedere jaar een nieuw basaalcelcarcinoom geconstateerd, 95 % van de patiënten zijn ouder dan 40 jaar, het romphuidbasalioom wordt daarentegen vaak op duidelijk jongere leeftijd ontdekt.

Risicofactoren voor huidkanker

Het ontstaan van huidkanker kan veroorzaakt worden door endogene en/of exogene factoren. Op endogene factoren kunnen wij nauwelijks invloed uitoefenen, behalve door kennisvergroting en een beter preventief onderzoek van de huid toe te passen. Endogene factoren zijn bijvoorbeeld een lichte huid- of oogkleur, maar ook het gemiddelde aantal aan moedervlekken op de huid. Exogene factoren zijn bijvoorbeeld het verlagen van het immuunsysteem zoals door het gebruik van bepaalde medicijnen, specifieke virusinfecties, roken etcetera. Maar de met afstand meest voorkomende exogene factor in het veroorzaken van huidkanker is de blootstelling aan UV-straling. Bij de Dr. Brinkmann Kliniek kunt u naast de uitgebreide VIP-controle ® van de huid ook een persoonlijk dermatologisch advies voor zonpreventie aanvragen.

Behandeling van huidkanker

In de meeste gevallen van huidkanker zal geprobeerd worden om de kwaadaardige huidaandoening onder plaatselijke verdoving te excideren (wegsnijden). Afhankelijk van het histopathologisch onderzoekresultaat zal worden bepaalt of een reexcisie (opnieuw wegsnijden van mogelijke resterende huidkankercellen of het wegsnijden met een grotere marge) wel of niet zal plaatsvinden.
Bij de cryotherapie worden oppervlakkige huidkankercellen met vloeibaar stikstof bevroren. Bij grote huidkankergebieden zal een plaatselijke verdoving toegepast worden. Deze methode wordt veelvuldig toegepast bij b.v. voorstadia van huidkanker zoals de keratosis actinica en oppervlakkige romphuidbasaliomen. Bij agressievere kankervormen zullen aanvullende chirurgische, medicamenteuze, radiotherapeutische of andere therapievormen besproken worden.

Dr. Brinkmann

Dr. Margrit Brinkmann is gepromoveerd aan de Medische Universiteit van Lübeck en onder andere opgeleid op het vakgebied van dermatologie en dermatochirurgie. Sinds 1999 tot eind 2007 werkte zij ook als dermatoloog in het ziekenhuis in Woerden. Voor het onderzoek, herkennen en behandelen van huidkanker is grote ervaring vereist. Dr. Brinkmann heeft dit specifieke gebied binnen de dermatologie tot een van haar speerpunten gekozen. Vanaf eind 2007 heeft zij al haar aandacht gericht op het huidkankercentrum waar met name een algehele lichaamscontrole op moedervlekken of op vormen van huidkanker kan plaatsvinden. Het huidkankercentrum is in 2005 opgericht uit idealisme en realisme. Uit idealisme om huidkankeronderzoek voor iedere Nederlander mogelijk te maken. Uit realisme omdat het aantal gevallen van huidkanker toeneemt en door middel van dit onderzoek het aantal huidkankergevallen kan worden gereduceerd.

Afspraak

De Dr. Brinkmann Kliniek heeft u met de informatie, verstrekt in deze brochure, een indruk gegeven van de kliniek en haar specialistische kennis. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u ons bereiken via:

Kliniek Vestigingen

Dr. Brinkmann Kliniek is gevestigd in:

•  Nieuwegein
•  Assen

Website: www.drbrinkmannkliniek.nl
Email: mail@drbrinkmannkliniek.nl
Telefoon: 030 - 6038380
Postbus 221, 2700 AE, Zoetermeer

© 2004 Dr. Brinkmann Kliniek B.V. All rights reserved.
Dr. Brinkmann, Dr. Brinkmann Kliniek, the Dr. Brinkmann Kliniek logo, VIP-controle are trademarks of the Dr. Brinkmann Kliniek B.V.

Terug