Privacyreglement

Het Privacyreglement wordt gevormd op basis van de Europese Richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden op 1 september 2001. In de WBP wordt niet alleen de bescherming geregeld van gegevens die in een gegevensbestand zijn vastgelegd, maar het gehele proces van gegevensverwerking, van het verzamelen tot het vastleggen en doorgeven van persoonsgegevens, dient aan zorgvuldigheidseisen te voldoen. De WBP eist dat een instelling de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk maakt.

In het privacyreglement van de kliniek gaat het om bescherming van de informationele privacy; de regels met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens van betrokkenen. Veel patiënten weten niet wat er met hun gegevens allemaal gebeurd. Daarom is het belangrijk, dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de kliniek en haar medewerkers in goede handen zijn. De kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorgaanbieders, die een instelling in stand houden of vormen, kwalitatief goede zorg aan hun patiënten te leveren. Het gaat hier om verantwoorde zorg, dat wil zeggen patiëntgerichte zorg van een goed niveau. De privacy van de patiënt behoort tot deze verantwoorde zorg. Duidelijkheid over wat er met de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurd is dan ook zeer belangrijk.

Het privacyreglement van de Kliniek is gericht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt dan wel het beheer, noodzakelijk is.

Het privacyreglement omvat een richtlijn voor het gebruik, de bijbehorende gegevensverwerkingen, het patiëntenrecord van de kliniek, een beschrijving van de privacyfunctionaris, een lijst van afkortingen en een literatuur opgave.

Het doel is de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van patiënten in het kader van zorg- of hulpverlening in de kliniek te beschermen, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene noodzakelijk is. Dit protocol verschaft een praktische uitwerking en een inzicht in de wijze waarop dit gebeurt en richt zich op de volgende doelgroep:

  • patiënten;
  • medewerkers (inclusief medisch specialisten) van de kliniek, die te maken hebben met persoonsgegevens van patiënten;
  • Derden die langer dan 15 minuten in de kliniek aanwezig zijn. Genoemde doelgroep kan het reglement inzien bij de receptie van de kliniek.

Terug