Klacht indienen Als u het voornemen heeft een klacht in te dienen bij de Klachtenfunctionaris of de Directie, vragen wij u vriendelijk de volgende feiten op te nemen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
  • De periode en / of datum waarover u klaagt
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving (datum) van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de Klachtenfunctionaris of het onafhankelijk bureau van het regionaal patiënten platform (RPCP)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient wilt u dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Realiseert u zich dat bij de behandeling mogelijk om uw toestemming voor dossierinzage wordt gevraagd.

Het adres van de klachtenfunctionaris is:
Aan:
Dr. Brinkmann Kliniek
De klachtenfunctionaris,
Edisonbaan 22
3439MN Nieuwegein

Geheimhouding
De medewerkers van de Dr. Brinkmann Kliniek en de Klachtenfunctionaris zijn ingevolge de wet verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit een dossier worden pas ingezien indien betrokkene daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Inschakelen van een andere instantie buiten de Dr. Brinkmann Kliniek

Indien een klacht niet kan worden opgelost en er sprake blijft van een geschil dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, waarbij de Dr. Brinkmann Kliniek zijn aangesloten:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zelfstandige-klinieken/

Een gang naar de civiele rechter is dan niet meer mogelijk.

Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, stellen wij het op prijs als u de directie van de Dr. Brinkmann Kliniek hiervan schriftelijk op de hoogte wilt brengen.

Terug